Regulamin

Regulamin świadczenia usług w zakresie badań biegłości
wersja z dnia 08.05.2019 roku

 

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę Przedsiębiorstwo Geologiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach usług dla przedsiębiorców polegających na przeprowadzaniu badań biegłości Laboratoriów, w tym sposobu i warunków zawierania przez Klientów umów w tym zakresie.

 

I. Definicje
§ 2

Poniższe pojęcia pisane wielką literą powołane są w treści Regulaminu w następującym znaczeniu:

 1. Formularz Zamówienia – wydrukowany, prawidłowo wypełniony i podpisany formularz, którego wzór znajduje się pod adresem https://promea.pl/badania-bieglosci
 2. Klient – podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, działający jako przedsiębiorca, zawierający umowę z PG o Usługę;
 3. Konto – indywidualne konto Laboratorium w Serwisie którego elementem kluczowym, niezbędnym do logowania w serwisie jest adres e-mail tworzone poprzez zgodną z Regulaminem rejestrację;
 4. Laboratorium – Klient lub jednostka organizacyjna Klienta będąca laboratorium podlegającym badaniu biegłości; jeden Klient może mieć więcej niż jedno Laboratorium, przy czym dane Laboratorium może mieć tylko jedno Konto;
 5. Opisy Programów Badania Biegłości – dokumenty określające szczegółowo sposób i zakres przeprowadzania badań biegłości w poszczególnych zakresach, rundach i odnośnie poszczególnych parametrów; Opisy Programów Badania Biegłości dostępne są za pośrednictwem Serwisu;
 6. PG – Przedsiębiorstwo Geologiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000218880, numer REGON: 292884283, NIP: 6572586754, działającą w ramach swojej działalności gospodarczej;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin;
 8. Rejestracja – procedura rejestracji w Serwisie określona Regulaminem;
 9. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez PG, znajdujący się pod adresem https://promea.pl/badania-bieglosci i adresach podległych, w szczególności https://ptcenter.badaniabieglosci.pl służący do zawierania umów o Usługi, udostępniania rezultatów Usług oraz kontaktu pomiędzy Laboratoriami i Klientami a PG;
 10. Usługa – usługa polegająca na przeprowadzeniu badania biegłości danego Laboratorium w zamówionym zakresie obejmującym jedną lub więcej rund, a w ich ramach jeden lub więcej parametrów; Usługa realizowana jest zgodnie z odpowiednimi Opisami Programów Badania Biegłości.

 

II. Przedmiot umowy
§ 3

 1. PG świadczy Usługi na rzecz Klientów, w zakresie złożonych przez nich zamówień, w zamian za co Klienci płacą na rzecz PG wynagrodzenie wynikające z zakresu zamówionych Usług.
 2. Zamówienia mogą być składane w formie pisemnej, przez przesłanie pocztą na adres Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. ul. Hauke Bosaka 3A 25-214 Kielce, drogą elektroniczną na adres e-mail: info@badaniabieglosci.pl Formularza Zamówienia, albo za pośrednictwem Serwisu.
 3. Warunki świadczenia Usług, w szczególności termin i sposób ich wykonania oraz należne wynagrodzenie określa Regulamin, Harmonogram oraz Skrócone Opisy Programów Badania Biegłości.
 4. PG świadczy Usługi wyłącznie w modelu B2B (business to business), tj. w obrocie profesjonalnym, w szczególności Usługi nie są świadczone na rzecz konsumentów.

 

III. Rejestracja
§ 4

 1. Klient może korzystać z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem Konta założonego dla Laboratorium.
 2. Jeżeli u danego Klienta istnieje więcej niż jedno Laboratorium, dla każdego z nich może być założone odrębne Konto, przy czym takie Konta są od strony technicznej niezależne od siebie, co pozwala poszczególnym Laboratoriom na niezależne korzystanie z Usług i zachowanie w poufności rezultatów badań biegłości również przed innymi Laboratoriami będącymi jednostkami organizacyjnymi tego samego Klienta.

 

§ 5

 1. Rejestracja Laboratorium w Serwisie następuje na podstawie wypełnionego prawdziwymi danymi formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem: https://ptcenter.badaniabieglosci.pl/rejestracja.
 2. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zgłoszeniu go, w systemie Serwisu zostaje utworzone Konto przypisane do adresu e-mail.
 3. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu.
 4. Laboratorium uzyskuje dostęp do Konta po zalogowaniu, czyli wpisaniu do Serwisu zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail oraz hasła.
 5. ierwsze zalogowanie Laboratorium jest równoznaczne z zakończeniem Rejestracji.
 6. Przez dokonanie Rejestracji Laboratorium oraz osoba fizyczna dokonująca wprowadzenia danych rejestracyjnych zapewnia, że jest uprawniona do działania w imieniu Klienta wskazanego przy rejestracji w zakresie zawarcia umowy o korzystanie z Serwisu oraz zawierania umów o Usługi.
 7. Z chwilą zakończenia Rejestracji następuje zawarcie umowy pomiędzy Klientem a PG na czas nieokreślony, której przedmiotem jest możliwość nieodpłatnego korzystania przez Laboratorium z Serwisu w celu przeglądania ofert Usług oraz zawierania odpłatnych umów o Usługi, na warunkach określonych w Regulaminie.
 8. W razie zmiany jakichkolwiek danych podanych podczas Rejestracji, Klient, Laboratorium oraz osoba fizyczna dokonująca rejestracji są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania administratora o zaistniałych zmianach.
 9. Usunięcie danych Laboratorium i Klienta podanych w trakcie Rejestracji jest dopuszczalne tylko poprzez procedurę usunięcia Konta, określoną w Regulaminie. Procedura ta skutkuje wygaśnięciem prawa do korzystania z Serwisu.

 

§ 6

 1. Rejestracja i korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Korzystanie z Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu jest odpłatne (z wyjątkiem Programów organizowanych bezpłatnie).
 2. PG zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Serwisu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

 

§ 7

 1. PG może uzależnić Rejestrację Laboratorium lub dalsze korzystanie przez niego z Serwisu od uwiarygodnienia jego danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, w szczególności przedstawienia dokumentów w formie pisemnej wykazujących umocowanie do reprezentowania Klienta.
 2. PG zastrzega sobie możliwość usunięcia Kont zawierających niepełne lub nieprawdziwe dane oraz Kont podmiotów naruszających Regulamin – bez uprzedzenia i ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Dokonywanie Rejestracji w imieniu lub na rzecz cudzych Laboratoriów lub na rzecz Klientów będących osobami trzecimi jest niedozwolone.
 4. Hasło do Konta powinno zostać zachowane w tajemnicy, nie wolno go udostępniać osobom trzecim.
 5. Klient ma prawo dostępu do wszystkich Kont swoich Laboratoriów. Ze względu na ochronę informacji dostępnych w Serwisie, udzielenie dostępu do Konta osobie, która nie dysponuje prawidłowym adresem e-mail i hasłem wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających umocowanie tej osoby do działania w imieniu Klienta oraz odpowiedniego Laboratorium lub jednostki nadrzędnej.
 6. Klient, Laboratorium oraz wszelkie osoby posiadające taką wiedzę mają obowiązek niezwłocznie poinformować PG, jeśli dane umożliwiające dostęp do Konta zostały przejęte przez inny podmiot i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

 

§ 8

Do korzystania z Serwisu konieczne jest zapewnienie sobie dostępu do Internetu oraz posługiwanie się jedną z powszechnie stosowanych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge lub Safari, skonfigurowanej w taki sposób, by akceptowała pliki cookies.

 

IV. Świadczenie Usług
§ 9

 1. PG zamieszcza w Serwisie oferty świadczenia Usług poprzez zamieszczenie informacji o poszczególnych programach, przypisanych do nich rundach oraz parametrach dostępnych w danej rundzie. Szczegółowy zakres każdej z takich Usług wynika z odpowiednich zapisów Programów Badania Biegłości zamieszczonych w Serwisie.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje:
  1. przy umowach zawieranych przez przysłanie do PG pisemnego Formularza Zamówienia – z chwilą otrzymania przez PG prawidłowo wypełnionego Formularza Zamówienia na Usługę znajdującą się wówczas w ofercie;
  2. przy umowach zawieranych przez Serwis – z chwilą kliknięcia na odnośnik „Zgłaszam swój udział” pod prawidłowo wypełnionym formularzem „Zapisz się do rundy” w Serwisie.
 3. Zawarcie umowy w sposób określony w ust. 2 pkt 2 powyżej oznacza zgodę na doręczenie Klientowi przez PG faktury VAT drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta, z którego złożone zostało dane zamówienie.
 4. Opuszczalne jest zawarcie przez jednego Klienta odrębnych umów o pokrywającym się zakresie Usług – dla osobnych Laboratoriów.
 5. Złożenie przez Klienta oświadczenia woli o dotyczącego zawarcia umowy w sposób określony w ust. 2 oznacza, że Klient zapoznał się z zakresem Usługi, Regulaminem i odpowiednimi Opisami Programów Badania Biegłości, rozumie te zasady i akceptuje warunki udziału w badaniach biegłości.
 6. W przypadku zmiany terminu realizacji PG ma prawo przeniesienia zgłoszenia na nowy termin, bez ponownego składania zamówienia przez Klienta.
 7. Obiekty badań biegłości dostarczane są na koszt Klienta.
 8. PG wystawi Klientowi fakturę VAT obejmującą wynagrodzenie za świadczone Usługi z 14 dniowym terminem płatności. Wysokość wynagrodzenia wynikać będzie z cen netto określonych w odpowiednich Skróconych Opisach Programów Badania Biegłości powiększonych o określony prawem podatek VAT.
 9. Faktura VAT doręczona będzie Klientowi, według wyboru PG, wraz z obiektem badań – w formie papierowej lub równocześnie z wysłaniem obiektu badań – w formie elektronicznej.
 10. W przypadku podania nieprawidłowych danych firmy spedycyjnej przez Klienta, oraz braku otrzymania poprawnych danych w ciągu 3 dni od terminu wysłania obiektów badania biegłości organizator wystawia fakturę za zrealizowaną usługę.
 11. Zasady rezygnacji z udziału w programie dostępne są w Opisach Programów Badania Biegłości.

 

 

V. Zakres odpowiedzialności
§ 10

Mimo starań o jak najwyższą jakość świadczonych usług, PG nie odpowiada za:

 1. poniesione szkody lub utracone korzyści wynikłe z przerw w dostępie do Serwisu lub zawieszenia działalności Serwisu;
 2. jakość, termin oraz sposób świadczenia usług podmiotów trzecich, w szczególności firm kurierskich i innych zajmujących się transportem lub usługami pocztowymi;
 3. szkody spowodowane wadami w działaniu Serwisu, za wyjątkiem szkód wywołanych z winy umyślnej PG;
 4. rękojmię za wady fizyczne ani prawne,
 5. szkodę poniesioną przez Klienta lub osoby trzecie w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie utraconych korzyści (lucrum cessans).
 6. szkodę poniesioną przez Klienta lub osoby trzecie w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości przekraczającej równowartość wynagrodzenia za tę umowę,
 7. szkody wywołane działaniami lub zaniechaniami Klientów, ich podwykonawców, osób od nich zależnych i ich pracowników, w szczególności korzystaniem przez nich z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem, posługiwaniem się programami zainfekowanymi wirusami komputerowymi itd.;
 8. skutki korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem;
 9. skutki udostępnienia hasła podmiotom trzecim lub jego nieodpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem podmiotów trzecich;
 10. utratę hasła lub adresu e-mail do Konta;
 11. skutki usunięcia Konta Laboratorium zgodnie z Regulaminem.

 

§ 11

PG zastrzega sobie prawo do:

 1. dokonania modyfikacji lub usuwania z Serwisu treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego,
 2. dokonywania przerw w udostępnianiu Serwisu,
 3. udostępniania danych Klienta, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa,
 4. kontrolowania treści umieszczanych w Serwisie w celu sprawdzenia ich zgodności z Regulaminem oraz przepisami prawa,
 5. zablokowania Konta bądź dostępu do usług świadczonych przez Serwis w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta lub Serwisu jest zagrożone. W takim przypadku PG uzależni dalsze korzystanie z Konta od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta.

 

VI. Obowiązki Klienta
§ 12

Klient zobowiązany jest do:

 1. korzystania z Serwisu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i przepisami obowiązującego prawa,
 2. należytego zabezpieczania swoich systemów informatycznych, w szczególności przeglądarki internetowej,
 3. nieutrudniania innym podmiotom korzystania z Serwisu,
 4. nieumieszczania w Serwisie danych osobowych ani żadnych innych danych wymagających szczególnej ochrony,
 5. zachowania w poufności wszelkich tajemnic przedsiębiorstwa PG, jakie uzyskał lub mógł uzyskać w wyniku korzystania z Serwisu oraz w ramach realizacji Usług przez PG,
 6. zapewnienia, że jego pracownicy, podwykonawcy i inne podmioty od niego zależne nie naruszają obowiązków określonych w niniejszym paragrafie.

 

 

VII. Odstąpienie od umowy dostępu do Serwisu
§ 13

 1. Klient może w każdym czasie odstąpić od umowy z PG o dostęp do Serwisu poprzez złożenie pisemnego wniosku o usunięcie konta, przy czym jeśli Klient posiada więcej niż jedno Konto, odstąpienie od umowy nastąpi z chwilą usunięcia ostatniego z tych Kont.
 2. Konto, które ulega usunięciu ze skutkiem natychmiastowym w momencie ostatecznego potwierdzenia usunięcia, chyba że trwa realizacja Usług zamówionych przez to Konto. W takim przypadku usunięcie Konta ulega zawieszeniu do czasu zakończenia realizacji ostatniej z tych Usług.
 3. Usunięcie Konta jest ostateczne i nieodwracalne.

 

§ 14

 1. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy o dostęp do Serwisu w razie gdy Klient, jego pracownik, podwykonawca lub inna osoba od niego zależna narusza prawo lub postanowienia Regulaminu lub jeśli opóźnia się z płatnością o ponad 30 dni. W takim przypadku PG wyśle wiadomość na adres e‑mail przypisany do Konta Klienta (adresy e-mail wszystkich Kont, jeśli jest więcej niż jedno), powiadamiając o odstąpieniu i jego przyczynach i niezwłocznie usunie wszystkie Konta tego Klienta.
 2. Z ważnych przyczyn każda ze stron może wypowiedzieć umowę o dostęp do Serwisu, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie PG dokonywane jest przez e-mail na adres przypisany do Konta Klienta. Wypowiedzenie przez Klienta dokonywane jest w formie pisemnej na adres PG
 3. Jeżeli Konto Klienta zostanie usunięte w wyniku odstąpienia przez PG od umowy lub wypowiedzenia umowy przez PG, Klient ten, ani żadne jego Laboratorium, nie może ponownie dokonać Rejestracji bez uprzedniej zgody PG wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

 

VIII. Zmiany Regulaminu
§ 15

 1. PG może zmieniać Regulamin oraz zmieniać zakres Usług oferowanych w ramach Serwisu oraz zakres funkcjonalności Serwisu.
 2. Każda zmiana Regulaminu będzie obwieszczona przez PG na stronie Serwisu oraz przez wiadomości wysłane do każdego Laboratorium przez system wiadomości elektronicznych wewnątrz Serwisu.
 3. Zmiana Regulaminu stanie się skuteczna w terminie wskazanym przez PG, który nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia wysłania wyżej wskazanej wiadomości.
 4. Zalogowanie się do Serwisu po wejściu w życie zmiany Regulaminu oznacza akceptację nowego brzmienia Regulaminu, za wyjątkiem zalogowania wyłącznie w celu skorzystania z funkcji „Usuń konto”.
 5. Klient, który nie zaakceptuje zmiany Regulaminu może odstąpić od umowy w sposób wskazany w § 13.

 

IX. Postanowienia końcowe
§ 16

 1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za częściowo lub w całości nieważne, pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
 2. O wszelkich zmianach Klient zostaje powiadomiony poprzez wewnętrzny system wiadomości Serwisu, powiadomienie o pojawieniu się wiadomości zostaje wysłane do Klienta na podany e-mail.
 3. Za miejsce świadczenia Usług oraz wykonywania wszelkich innych usług regulowanych Regulaminem uznaje się Kielce w Polsce.
 4. Prawem właściwym w zakresie wszelkich stosunków prawnych regulowanych Regulaminem jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory w zakresie wszelkich stosunków prawnych regulowanych Regulaminem będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby PG.
 6. Niezależnie od tego, czy Regulamin sporządzony jest również w języku innym niż polski, decydujące znaczenie ma treść Regulaminu w języku polskim.
 7. Wszelkie indywidualne uzgodnienia pomiędzy PG a Klientem zmieniające choćby w części regulacje z Regulaminu lub Opisów Programów Badania Biegłości wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 8. Regulamin, Opisy Programów Badania Biegłości oraz cała forma i treść Serwisu stanowią utwory podlegające ochronie prawnoautorskiej. Ich rozpowszechnianie lub zwielokrotnianie w jakiejkolwiek formie wymagają każdorazowej zgody PG. Nieuprawnione użycie któregokolwiek z tych utworów jest zabronione, a PG będzie podejmować kroki prawne w celu ochrony tej swojej własności intelektualnej.
 9. Regulamin dostępny jest pod adresem www.promea.pl/badania-bieglosci oraz wewnątrz Serwisu w menu głównym